ต้นศรีมหาโพธิ์ (ไม้โพธิ์นิพพาน)

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นับว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ. ริมฝั่ง แม่น้ำ เนรัญชรา ตำบลพุทธคยา เมือง พาราณสี และปรากฎภาพสลักรูปบัลลังก์เปล่าใต้ต้นโพธิ์ในศิลปะอินเดียโบราณ ปรากฎข้อความใน กาลิงคโพธิชาดก (ในคัมภีร์ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ) พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบแก่พระอานนท์ว่าให้สัญลักษณ์แทนพระองค์ หลังจากปรินิพพานแล้วคือต้นไม้ ทำให้มีการปลูกต้นโพธิ์ที่เชตวันวิหารเป็นครั้งแรกสมัยพุทธกาล จึงเกิดการเคารพบูชาต้นโพธิ์ขึ้นฐานะตัวแทนของพระพุทธเจ้า ครั้งมีการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดียไปยังศรีลังกา ได้มีการอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกยังศรีลังกา และประเทศอื่น ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมถึงประเทศไทยด้วย พระพุทธศาสนา ได้เผยแพร่มายังประเทศไทย จากศรีลังกา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย และหน่อของต้นศรีมหาโพธิ์ ได้ปรากฏในหลายที่ในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นมา #พิธีสักการะพระศรีมหาโพธิ์นิพพาน วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิโสภณ(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ) ป.ธ.๙ เมตตาเป็นประธานในมงคลพิธีถวายสักการะบูชา พระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้นิพพาน(ยืนต้นตาย)รวมอายุมากกว่า ๒๔๐ ปี ตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลที่ ๓ ณ บริเวณภายในคณะ ๔ โดยมี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทั้งสามรูป พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทสมวรรค ๑๐ รูป ร่วมในมงคลพิธี นับเป็นการพลีต้นศรีมหาโพธิ์นิพพาน ตามโบราณพิธีโบราณ โดยมี ผู้ประกอบพิธี คือ ครูกมล การกิจเจริญ และ มวลสาร ต้นศรีมหาโพธิ์นิพพาน ได้ถูกนำไปแกะสลักพระพุทธรูป และ ผงของต้นศรีมหาโพธิ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในมวลสารของ พระผงมงคลเศรษฐี สมุดปูม รุ่น๑ ซึ่งนับเป็นมวลสารหายาก และเป็นมงคลในการนำมาบูชา ต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้สันนิษฐานว่า บุรพาจารย์ได้อัญเชิญหน่อมาจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่๑ ท่านได้โปรดให้สร้างพระอารามแห่งนี้ขึ้น(เดิมเรียกว่า #วัดพลับ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ พระญาณสังวรเถร (สุก) ในกาลต่อมาท่านก็ได้รับการสถาปณาเป็น สมเด็จพระสังฆราช และย้ายไปประทับที่วัดมหาธาตุฯ #คาถาบูชา โอม กะเน ฉายะ นะมะหะ สวดบูชาเท่าอายุ นอกเหนือจาก ผงไม้โพธิ์นิพพาน ยังมี ผงพระมหาสังข์ ทักษิณาณุวัตร (สังข์เวียนขวา) ผสม เพิ่มความเป็นสิริมงคล และผ่านพิธี อีก ๕ พิธี #พระผงมงคลเศรษฐีได้เข้าพิธีทั้งหมด ๕ วาระดังนี้ ๑)พิธีพุทธาภิเษก อธิษฐานจิตเดี่ยวโดย พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒)พิธีเทวาภิเษก ในงานอภิเษกพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ๓)พิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก ร่วมกับการเบิกฤกษ์การสร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดนาเขื่อน จ.ชลบุรี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ๔)พิธีเทวาภิเษกงานไหว้ครู วัดบัวขวัญพระอารามหลวง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๕)พิธีพุทธาภิเษกและ เทวาภิเษกร่วมกับเหรียญพระคเณศ ที่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ #สามารถบูชา ได้ #ในราคาเพียง ๙๙ บาท มีบริการจัดเก็บปลายทาง โดยทางรายการแบ่ง ให้บูชา จำนวน เพียง ๒,๐๐๐ องค์ https://siamcoin.nativewhale.com/products/1SCSA99…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *