เหรียญปูรณกลศ

https://www.facebook.com/SiamCoin

เหรียญนี้ได้จากงานประมูลล่าสุด ESC57  เป็นเหรียญเงินสัญลักษณ์มงคล ที่ผลิตในยุคสมัยทวารวดี ซึ่งน่าจะมาจาก คติความเชื่อของอินเดีย

#ปูรณกลศ หรือ #ปูรณฆฏะ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวอินเดียโบราณได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง คำว่า “ปูรณะ” ตามรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึง #ความสมบูรณ์ #มั่งคั่ง และ “กลศ” (กะ-ละ-สะ) แปลว่า #หม้อน้ำ เมื่อรวมกันจึงหมายถึง หม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์

มีลักษณะ เป็นหม้อน้ำที่เต็มบริบูรณ์ มีไม้เลื้อยออกมาทั้งสองข้างอันแสดงถึงการกำเนิดของชีวิต หรือการสร้างสรรค์ ในทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ปูรณกลศถือเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีราชสูยะ (พระราชพิธีราชาภิเษก) โดยมีชื่อเรียกต่างๆ ว่า “หม้อกลศ” (Kalasa) “หม้อปูรณฆฏะ” (Puran akhata) และ “หม้อกมัณฑลุ” (Kamandlu) เป็นต้น

นอกจากนี้ ชาวอินเดียเชื่อว่า ปูรณกลศเป็นหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในคราวที่เกิดการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและยักษ์ ซึ่งมักจะพบสัญลักษณ์รูปปูรณกลศในงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนา เช่น ภาพสลักหินที่ประดับในสถูปสาญจีและสถูปภารหุต ที่ถือศาสนสถานสำคัญของอินเดียโบราณ โดยสัญลักษณ์มงคลดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ยังดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่สมัยทวารวดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *