หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๒๗

เหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August 2016

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 2 ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ” และ “๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

Type 2 Obverse : A portrait of HM Queen Sirikit in traditional Thai dress .

Reverse : The royal ceremonial emblem in commemoration of Her Majesty’s 84th birthday with the legend “The Ceremony to Commemorate the Auspicious Occasion of Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August, B.E. 2559”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำ) น้ำหนัก 10 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มม. จำนวนผลิต 600 เหรียญ

(เงินรมดำพ่นทรายพิเศษ) น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 2,500 เหรียญ

(ทองแดงรมดำพ่นทราย) น้ำหนัก 13 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 45,000 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *