องค์พระคเณศ (ปางเสวยสุข)

ความหมาย ของ #องค์พระคเณศ #สมุดปูม เป็น #ปางเสวยสุข ที่วาด โดยศิลปินอาจารย์ ภัทรชัย แสงดอกไม้ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นองค์พระคเณศ ที่แฝงด้วยความหมาย ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่คิด และ ความสวยงามขององค์ท่าน อาจารย์กล่าวไว้ว่า การกระทำอันใด หากขาดไปซึ่ง ความรู้ที่ดี บริวารที่ดี เบื้องหลังที่ดี ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความสุขในการทำงาน กิจการงานอันใดย่อมยากจะมีความสุข สมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *