วัดมหรรณพารามวรวิหาร

https://www.facebook.com/SiamCoin

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดท้ายสุดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหมื่นอุดมรัตนราษีที่มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอรรณพ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากกรมหมื่นอุดมรัตนราษีได้สิ้นพระชนม์แล้ว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดมหรรณพาราม สถาปัตยกรรมภายในวัดมีทั้งแบบไทยและแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่๓

พระสำคัญคือ “#พระร่วงทองคำ” องค์พระเป็นโลหะทองคำแท้เป็นส่วนผสมสูงถึง 60 เปอร์เซนต์ มีรอยต่อ 9 แห่ง โดยมีหมุดเป็นเครื่องเชื่อมรอยต่อ พระร่วงทองคำ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดโคกสิงคาราม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ขนาดหน้าตัก กว้าง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 1 วา 3 ศอก 1 คืบ 7 นิ้วพุทธลักษณะ งดงาม มากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *