บันทึกแผ่นดินสยาม ช่วงปี พ.ศ.๒๓๓๑-๒๓๙๔

Sarawut Volapattavechoti 28 กรกฎาคม เวลา 18:30 น. · บันทึกเหตุการณ์สำคัญของสยามช่วงปี พ.ศ.๒๓๓๑ ถึง ปี พ.ศ.๒๓๙๔ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๓๓๑ หม่อมเจ้าชายทับ พระราชสมภพที่ พระราชวังเดิม ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม(สมเด็จพระศรีสุลาลัย) พ.ศ.๒๓๓๘ มีการชำระพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พ.ศ.๒๓๔๐ สงครามพม่าที่เชียงใหม่ พม่ายกมา ๗ ทัพ จำนวนทหาร ๕๕,๐๐๐ นาย สยามส่งทัพไปรบชนะพม่าได้ในวันเดียว พ.ศ.๒๓๔๗ มีการชำระกฎหมายเดิม และตรากฎหมายตราสามดวงขึ้น พ.ศ.๒๓๔๙ รัชกาลที่ ๑ เริ่มพระประชวรพระโสภะ(โรคที่ทำให้ร่างกายโป่งบวม) มีการสถาปณา เจ้าฟ้าฉิม(รัชกาลที่๒) ขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พ.ศ.๒๓๕๐ เริ่มสร้าง วัดสุทัศน์เทพวราราม พ.ศ.๒๓๕๒ วันพฤหัส เดือนเก้า แรมสิบสามค่ำ เวลาราว บ่ายห้าโมง เจดีย์วัดพระแก้ว มีรัศมีเปล่งสว่างจากบนยอด ตกดึก รัชกาลที่๑ เสด็จสวรรคต พ.ศ.๒๓๕๓ ราชฑูตญวน ถวายเครื่องราชบรรณาการ และทูลขอเมือง บันทายมาศ คืน รัชกาลที่๒ ทรงพระราชทานคืนให้ พ.ศ.๒๓๕๔ ถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่๑ ในปีเดียวกันเกิดอหิวา ครั้งใหญ่ พ.ศ.๒๓๕๖ พม่าเจ้าเมืองเมาะตะมะ มาขอทำไมตรีกับสยาม ,พระองค์เจ้าชายทับ สถาปณาเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พ.ศ.๒๓๕๗ สร้างนครเขื่อนขันธ์ พ.ศ.๒๓๖๐ ฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๓๖๒ มีการหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นครั้งแรก พ.ศ.๒๓๖๓ เกิดโรคห่าปีมะโรง คนตายเป็นจำนวนมากกว่า สามหมื่นคน พ.ศ.๒๓๖๗ รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต พ.ศ.๒๓๖๙ เกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์ เกิดวีรกรรมคุณหญิงโม พ.ศ.๒๓๗๑ พระสมุทรเจดีย์ ที่เคยสร้างไว้ ได้เสร็จสิ้นลง พ.ศ.๒๓๗๕ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการ ส่งฑูตมาเริ่มเจริญการค้ากับสยาม พ.ศ.๒๓๗๘ ออกหวย ก.ข. เป็นครั้งแรก พ.ศ.๒๓๗๘ ได้มีการให้ผลิตเบี้ยทองแดง(เหรียญกษาปณ์แบน) ขึ้นเป็นตัวอย่าง มีสองแบบ แต่ยังไม่เป็นที่พอพระทัย พ.ศ.๒๓๘๕ หมอบรัดเลย์ พิมพ์ปฏิทินภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๓๘๖ เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๖แนวคราสมืดพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง กรุงเทพฯเห็นเป็นชนิดบางส่วน พ.ศ. ๒๓๘๙ ญวนขอหย่าทัพกับเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร พ.ศ. ๒๓๙๐ ทรงอภิเษกให้นักองค์ด้วงเป็นสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี ครองประเทศกัมพูชา พ.ศ. ๒๓๙๑ ญวนขอเจริญพระราชไมตรีดังเดิม กองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลับกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๓๙๒ กองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ปราบอั้งยี่ ที่ ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๓๙๓ อังกฤษ และสหรัฐฯ ขอแก้สนธิสัญญา พ.ศ.๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๓ เสด็จสวรรคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *