Category Archives: เรื่องเล่าในอดีต

“พระราชวังสวนดุสิต”

#บรรยากาศวังสวนดุสิตสมัยรัชกาลที่5 #พระราชวังพักผ่อนยามหน้าร้อน พระราชวังดุสิตเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ภายหลังเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ 1 พระองค์มีพระราชดำริว่า พระบรมมหาราชวัง ในฤดูร้อนจะร้อนจัดเพราะมีตึกบังอยู่โดยรอบทำให้ขวางทางลม รวมทั้ง พระองค์โปรดพระราชดำเนินด้วยพระบาทในระยะทางหนึ่งพอสมควรแก่พระกำลัง ถ้าประทับอยู่บนพระที่นั่งไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแห่งใดหลายเดือนก็ไม่ใคร่ทรงสบาย นอกจากนี้ นายแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบบังคมทูลว่า ในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ที่ประทับมาแต่เดิมไม่ถูกสุขลักษณะ [...]

ตำนานเทพเจ้าเตาไฟ

https://www.facebook.com/SiamCoin #ตำนานแรก  ชายตัดฟืนคนหนึ่งแซ่จาง กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก  วันหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วยหญิงสาวคนหนึ่ง ขณะกำลังถูกโจรฉุดไปให้หัวหน้า ภายหลังโจรได้นำพวกหลายคนมาล้อมจับไปเผาทั้งเป็นในเตาไฟยักษ์ เมื่อตายไปเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรงกตัญญูมีคุณธรรมแต่มีกรรมเเนื่องจากสมัยเป็นเด็ก ขณะเติมฟืนใส่เตาไม่ระวังทำให้ลูกแมวติดอยู่ในฟืนตายไปในเตาไฟด้วย องค์เง็กเซียน จึงให้ จางติ้งฟุเป็นเทพเตาไฟ มีหน้าที่คอยรายงานความประพฤติที่ดีและชั่วของชายหญิงทุกครัวเรือน #ตำนานที่สอง [...]